Naknada štete zbog povrede na javnom mestu

Potpis Luka Labus

Naknada štete zbog povrede na javnom mestu

Naknada štete zbog povrede na javnom mestu jeste pravo svakog građanina koji je doživeo povredu na javnom mestu. Dp povređivanja najčešće dolazi usled neadekvatnog održavanja javne površine. Oštećeno lice ima pravo na naknadu štete zbog pretrljenih fizičkih bolova, straha i drugih zaostalih posledica. Takođe ima pravo na i naknadu materijalne štete – troškova lečenja, izubljene zarade, izmakle koristi i drugih.

Šta je javno mesto?

Javno mesto ili javna površina je prostor čije je korišćenje od opšteg interesa, i dostupna je svima pod jednakim uslovima. U javnu površinu mogu se svrstati javni putevi, parkovi, ulice, trgovi, trotoari i druge površine. Javno mesto dužno je da održava jedinica lokalne samouprave – grad ili opština na čijoj teritoriji se nalazi.

Ukoliko doživite povredu na javnom mestu (na ulici, javnom prevozu, tržnom centru, dvorištu zgrade i sl.) imate pravo na odštetu. Angažovanjem advokata obezbeđujete sebi potpunu sigurnost da će vaša prava i interesi u postupku nakande štete u potpunosti biti zadovoljeni.

Koji su slučajevi naknade štete zbog povrede na javnom mestu?

Najčešći slučajevi naknade štete zbog povrede na javnom mestu su:

  • Nakanda štete zbog pada u šaht.
  • Naknada štete zbog pada u rupu na putu ili trotoaru.
  • Naknada štete zbog pada na ledu.
Kako postupiti kada se povredite na javnom mestu?

Da biste ostvarili pravo na naknadu štete zbog povrede na javnom mestu, potrebno je preduzeti određene korake. Oštećeni najpre treba da se javi lekaru kako bi se povreda dijagnostifikovala i sanirala. Posedovanje medicinske dokukmentacije je neophodno kako bi se naplatila odšteta zbog povrede na javnom mestu. Poželjno je obavestiti lokalnu policijsku ispostavu u događaju, fotografisati mesto povređivanja – samu rupu, šaht, led i njeno okruženje kako bi se mogla utvrditi lokacija. Iako preporučljivi, ovi dokazi nisu nužni, dok posedovanje medicinske dokumentacije jeste.

Koji su načini naplate štete zbog povrede na javnom mestu?

Dva su načina naplate štete zbog povrede na javnom mestu: vansudski način koji se sprovodi pred komisijom jedinice lokalne samouprave. Drugi način je vođenje sudskog postupka. Razlika u ova dva načina jeste taj što se kroz sudski stranka potpuno obešteteti. Ukratko, kroz sudski postupak stranka naplati veći iznos na ime naknade štete.

Sudski postupak naknade štete zbog povrede na javnom mestu

Sudski postupak naknade štete zbog povrede na javnom mestu je postupak koji se sprovodi pred naležnim sudom. Da bi se podnela tužba, neophodno je preduzeti prethodne radnje. Prvi korak jeste prikupljanje svih dokaza – medicinske dokumentacije, imena, prezimena i adresa svedoka događaja, prikupljanje računa radi dokazivanja materijalne štete i dr.

Da bi se opredelio intenzitet i trajanje fizičkog bola i straha, a po kom osnovu se i naplaćuje šteta, neophodno je izraditi medicinska veštačenja. Tim saradnika advokatse kancelarije obezbeđuje da šteta bude stručno i adekvatno procenjena.

Ukoliko je oštećeni zbog zadobijenih povreda na javnom mestu bio na bolovanju i zbog toga primao 60% zarade, ima pravo na naknadu štete koja se ogleda u izgubljenoj zaradi. Razliku zarade obračunava veštak ekonomske struke.

Izrađivanjem veštačenja pre podnošenja tužbe štedi se na vremenu, tj. sam postupak kraće traje i šteta se brže i potpunije naplati.

Kolika je naknada štete zbog povrede na javnom mestu?

Ukoliko se postupak vodi pred sudom, iznosi koji se dosuđuju kreću se od 100.000 do 150.000,00 dinara, a u zavisnosti od fizičkih bolova, straha, drugih posledica i materijalne štete koja je nastupila.

Koliko traje sudski postupak za naknadu štete zbog povrede na javnom mestu?

Trajanje sudskog postupka za naknadu štete zbog povrede na javnom mestu zavisi od suda pred kojim se vodi. Obično, prvostepeni postupak se završava na 2-3 ročišta odnosno u periodu od 6 meseci do godinu dana, nakon čega sledi žalbeni postupak, ukoliko neka od stranaka uloži žalbu.

Kada se vrši naplata štete zbog povrede na javnom mestu?

Naplata dosušenih iznosa vrši se po pravnosnažnosti presude. Međutim, ukoliko je oštećenom dosuđen iznos od 1000€ ili manje, postoji mogućnost da se odšteta naplati odmah po donošenju prvostepene presude. Ukoliko se desi da se povredite na javnom mestu, imate pravo na odštetu od grada ili opštine u kojoj se desilo povređivanje. Angažovanjem advokata u što kraćem roku, obezbeđujete sebi potpunu sigurnost da će vaša prava i interesi u potpunosti biti zadovoljeni.

Advokat-Labus-Luka-Novi-Sad-besplatne-pravne-konsultacije-sa-advokatom

Oblasti prava:

Naknada štete:

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.