Naknada štete zbog ujeda mačke

Potpis Luka Labus

Naknada štete zbog ujeda mačke

Naknada štete zbog ujeda mačke nije česta situacija kao ujed psa lutalice, ali je u praksi ipak prisutna. Svako lice koje je doživelo ovu vrstu neprijatnosti ima pravo na naknadu štete zbog pretrljenih fizičkih bolova, straha i drugih zaostalih posledica ukoliko su one nastupilie. Pored toga, oštećeni ima pravo na naknadu materijalne štete – troškova lečenja, izubljene zarade, izmakle koristi i drugih.

Šta uraditi kada vas povredi mačka lutalica?

Naknada štete zbog povrede od strane mačke lutalice se naplaćuje ukoliko oštećeni poseduje određene dokaze da se to zaista dogodilo. Zbog toga, neophodno je preduzeti određene korake kako bi se dokazi obezbedili. Oštećeni najpre treba da se javi lekaru kako bi se povreda dijagnostifikovala i sanirala. Posedovanje medicinske dokukmentacije je neophodno kako bi se naplatila odšteta zbog ujeda mačke lutalice. Pored toga, oštećeni može događaj da prijavi nadležnoj policijskoj ispostavi kako bi se sačinila službena beleška o događaju. Iako je poželjno da se poseduje službena beleška, ona nije uslov kako bi stranka ostvarila svoje pravo na naknadu štete zbog ujeda mačke.

Koje vrste postupaka za naknadu štete zbog ujeda mačke lutalice postoje?

Postoje dva načina za naknadu štete zbog ujeda mačke lutalice: vansudski postupak i sudski postupak. Vansudski postupak sprovodi se pred komisijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se dogodio ujed. Ovakvi postupci oštećenima ne omogućavaju potpunu naknadu štete, a iznosi koji se isplaćuju su oko 50% manji od iznosa naknade štete koja se isplaćuje u sudskim postupcima. Sudski postupak se sprovodi pred sudom.

Sudski postupak naknade štete zbog ujeda mačke lutalice

Sudski postupak naknade štete zbog ujeda mačke lutalice je postupak koji se sprovodi pred naležnim sudom. Da bi se podnela tužba, neophodno je preduzeti određene pripremne radnje. Prvi korak jeste prikupljanje svih dokaza – medicinske dokumentacije, imena, prezimena i adresa svedoka događaja, prikupljanje računa radi dokazivanja materijalne štete i dr.

Da bi se opredelio intenzitet i trajanje fizičkog bola i straha, a po kom osnovu se i naplaćuje šteta zbog ujeda mačke lutalice, neophodno je izraditi medicinska veštačenja. Tim saradnika advokatse kancelarije obezbeđuje da šteta bude stručno i adekvatno procenjena.

Ukoliko je oštećeni zbog ujeda mačke bio na bolovanju i zbog toga primao 60% zarade, ima pravo na naknadu štete koja se ogleda u izgubljenoj zaradi. Razliku zarade obračunava veštak ekonomske struke.

Izrađivanjem veštačenja pre podnošenja tužbe štedi se na vremenu, tj. sam postupak kraće traje i šteta se brže i potpunije naplati.

Naknda štete zbog ujeda mačke

Kolika je naknada štete zbog ujeda mačke?

Odšteta za ujed mačke zavisi od niza faktora. Najpre, iznosi se razlikuju u zavisnosti da li se radi o vansudskom ili sudskom postupku. Ukoliko se postupak rešava vansudskim putem, iznosi koji se oštećenima isplaćuju kreću se od 30.000 dinara do 60.000 dinara, u zavisnosti od vrste povreda, tj. intenziteta i trajanja bola, straha i drugih posledica, kao i materijalne štete.

Ukoliko se naknada štete potražuje pred sudom, iznosi se kreću od 80.000,00 dinara od 120.000,00 dinara ili više, a što zavisi od intenziteta i trajanja bola, straha i drugih posledica, kao i materijalne štete.

Koliko traje sudski postupak za naknadu štete zbog ujeda mačke?

Trajanje sudskog postupka za naknadu štete zbog ujeda mačke zavisi od suda pred kojim se vodi. Obično, prvostepeni postupak se završava na 2-3 ročišta odnosno u periodu od 6 meseci do godinu dana, nakon čega sledi žalbeni postupak, ukoliko se žalba uloži.

Kada se može izvršiti naplata zbog ujeda mačke?

Naplata štete zbog ujeda mačke može se izvršiti po pravnosnažnosti presude. Međutim, ukoliko je oštećenom dosuđen iznos od 1000€ ili manje, postoji mogućnost da se odšteta naplati odmah po donošenju prvostepene presude. Štetu isplaćuje nadležna jedinica lokalne samouprave. Angažovanjem advokata, u što kraćem roku, obezbeđujete sebi potpunu sigurnost da će vaša prava i interesi u potpunosti biti zadovoljeni.

Advokat-Labus-Luka-Novi-Sad-besplatne-pravne-konsultacije-sa-advokatom

Oblasti prava:

Naknada štete:

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.