Naknada štete zbog ujeda psa lutalice

Potpis Luka Labus

Naknada štete zbog ujeda psa lutalice

Naknada štete zbog ujeda psa lutalice jeste pravo svakog građanina kome se dogodila ovakva vrsta povrede. Svako lice koje je doživelo ovu vrstu neprijatnosti ima pravo na naknadu štete zbog pretrljenih fizičkih bolova, straha i drugih zaostalih posledica ukoliko su one nastupilie. Pored toga, oštećeni ima pravo na naknadu materijalne štete – troškova lečenja, izubljene zarade, izmakle koristi i drugih.

Šta uraditi kada vas ujede pas lutalica?

Naknada štete zbog ujeda psa lutalice naplaćuje se ukoliko oštećeni poseduje određene dokaze da se to zaista dogodilo. Zbog toga, neophodno je preduzeti određene korake kako bi se dokazi obezbedili. Oštećeni najpre treba da se javi lekaru kako bi se povreda dijagnostifikovala i sanirala. Posedovanje medicinske dokukmentacije je neophodno kako bi se naplatila odšteta zbog ujeda psa lutalice. Pored toga, oštećeni može događaj da prijavi nadležnoj policijskoj ispostavi kako bi se sačinila službena beleška o događaju. Iako je poželjno da se poseduje službena beleška, ona nije uslov kako bi stranka ostvarila svoje pravo na naknadu štete zbog ujeda psa lutalice. Ukoliko je u mogućnosti, oštećeni može da fotografiše psa a poželjno je da zapamti njegov izgled.

Koje vrste postupaka za naknadu štete zbog ujeda psa lutalice postoje?

Postoje dva načina za naknadu štete zbog ujeda psa lutalice: vansudski postupak i sudski postupak. Vansudski postupak sprovodi se pred komisijom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se dogodio ujed. Ovakvi postupci oštećenima ne omogućavaju potpunu naknadu štete, a iznosi koji se isplaćuju su oko 50% manji od iznosa naknade štete koja se isplaćuje u sudskim postupcima. Sudski postupak se sprovodi pred sudom.

Sudski postupak naknade štete zbog ujeda psa lutalice

Sudski postupak naknade štete zbog ujeda psa lutalice je postupak koji se sprovodi pred naležnim sudom. Da bi se podnela tužba, neophodno je preduzeti određene pripremne radnje. Prvi korak jeste prikupljanje svih dokaza – medicinske dokumentacije, imena, prezimena i adresa svedoka događaja, prikupljanje računa radi dokazivanja materijalne štete i dr.

Da bi se opredelio intenzitet i trajanje fizičkog bola i straha, a po kom osnovu se i naplaćuje šteta zbog ujeda psa lutalice, neophodno je izraditi medicinska veštačenja. Tim saradnika advokatse kancelarije obezbeđuje da šteta bude stručno i adekvatno procenjena.

Ukoliko je oštećeni zbog ujeda psa bio na bolovanju i zbog toga primao 60% zarade, ima pravo na naknadu štete koja se ogleda u izgubljenoj zaradi. Razliku zarade obračunava veštak ekonomske struke.

Izrađivanjem veštačenja pre podnošenja tužbe štedi se na vremenu, tj. sam postupak kraće traje i šteta se brže i potpunije naplati.

Kolika je odšteta za ujed psa?

Odšteta za ujed psa zavisi od nekoliko faktora. Najpre, iznosi se razlikuju u zavisnosti da li se radi o vansudskom ili sudskom postupku. Ukoliko se postupak rešava vansudskim putem, iznosi koji se oštećenima isplaćuju kreću se od 30.000 dinara do 60.000 dinara, u zavisnosti od vrste povreda, tj. intenziteta i trajanja bola, straha i drugih posledica, kao i materijalne štete.

Ukoliko se naknada štete potražuje pred sudom, iznosi se kreću od 100.000,00 dinara od 150.000,00 dinara ili više, a što zavisi od intenziteta i trajanja bola, straha i drugih posledica, kao i materijalne štete.

Koliko traje sudski postupak za naknadu štete zbog ujeda psa lutalice?

Trajanje sudskog postupka za naknadu štete zbog ujeda psa zavisi od suda pred kojim se vodi. Obično, prvostepeni postupak se završava na 2-3 ročišta odnosno u periodu od 6 meseci do godinu dana, nakon čega sledi žalbeni postupak, ukoliko neka od stranaka uloži žalbu.

Kada se vrši naplata štete zbog ujeda psa?

Naplata štete zbog ujeda psa vrši se po pravnosnažnosti presude. Međutim, ukoliko je oštećenom dosuđen iznos od 1000€ ili manje, postoji mogućnost da se odšteta naplati odmah po donošenju prvostepene presude.

Ko isplaćuje štetu zbog ujeda psa lutalice?

Ukoliko se desi da vas ujede pas lutalica, imate pravo na odštetu od grada ili opštine u kojoj se desio ujed. Angažovanjem advokata, u što kraćem roku, obezbeđujete sebi potpunu sigurnost da će vaša prava i interesi u potpunosti biti zadovoljeni.

Šta ukoliko se desi ujed mačke koja nema vlasnika?

Ukoliko vas ujede mačka koja nema vlasnika, imate ista prava kao i u slučaju da vas je ujeo pas lutalica.

Advokat-Labus-Luka-Novi-Sad-besplatne-pravne-konsultacije-sa-advokatom

Oblasti prava:

Naknada štete:

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.