Podnošenje zahteva za upis u katastar

Potpis Luka Labus

Podnošenje zahteva za upis u katastar

Podnošenje zahteva za upis u katastar vrši se preko e-šaltera. Pristup e-šalteru imaju jedino profesionalni korisnici među kojima su i advokati. Da bi se izvršio upis određenog prava na nepokretnosti, kao što je npr. upis prava svojine, neophodno je sprovesti proceduru putem e-šaltera. Prvi korak ka tome je podnošenje zahteva za upis. Podnošenje zahteva putem e-šaltera olakšao je korisnicima koriščenje usluga katastra. S obzirom na to da advokati kao profesionalni korisnici znaju koja dokumentacija je neophodna kako bi se upis izvršio, strankama se štedi vreme, novac, a pored toga u najkraćem roku se završava čitava procedura.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahteva za upis u katastar?

Kako bi se izvršio određeni upis u katastar, neophodno je najpre sastaviti zahtev. Stranka zahtev može sastaviti sama ili umesto nje to može učiniti advokat. Takođe, neophodno je potpisano punomoćje, lična karta stranke kao i akt po osnovu kog se vrši upis određenog prava. To može biti ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu , ugovor o zakupu stana, ugovor o doživotnom izdržavanju, rešenje o nasleđivanju ili neka druga isprava. Svu dokumentaciju advokat potpisije svojim elektronskim potpisom i ona se elektronskim putem podnosi katastru putem e-šaltera.

U kom roku katastar donosi odkuku i vrši upis po podnetom zahtevu?

Katastar postupa po zahtevima po vremenu po kom su zaprimljeni. Svaki zahtev se evidentira te se tako beleži datum, čas, minut i sekund podnetog zahteva. Rokovi za donošenje rešenja su različiti, u zavisnosti od podnosioca. Rok za stranke koje zahteve podnose preko advokata iznosi 15 dana. Izuzetak postoji u slučaju upisa hipoteke, zabeležbe hipotekarne prodaje, kao i u jednostavnijim upravnim stvarima, kada je rok za donošenje rešenja pet radnih dana od dana prijema zahteva. U praksi, u zavisnosti od konkretne službe, ovi rokovi mogu biti kraći ili duži a što zavisi od obima posla i broja primljenih zahteva.

Šta se dešava ukoliko katastar ne donese rešenje?

Ukoliko katastar ne donese rešenje, stranka ima pravo da se služi mogućnostima koji su propisani Zakonom o opštem upravnom postupku.

Advokat-Labus-Luka-Novi-Sad-besplatne-pravne-konsultacije-sa-advokatom

Oblasti prava:

Naknada štete:

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.