Advokat za naplatu štete u saobraćaju

Labus Luka

Novi Sad

Potpis Luka Labus

Naplata štete od osiguranja za povrede i štete na vozilu.

Logo Labus Law

Pravna pomoć klijentima

kod svih vrsta naplata štete u saobraćaju.

U slučaju da ste bili učesnik u saobraćajnoj nesreći, angažovanjem advokata, u što kraćem roku, obezbeđujete sebi potpunu sigurnost da će vaša prava i interesi u potpunosti biti zadovoljeni.

Naše usluge naplaćujemo procentualnim iznosom od ukupno isplaćene odštete.

 

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.

Naknada štete na vozilu

Pročitajte više >

Pretrpljeni duševni bolovi

zbog umanjenja životne akrivnosti, naruženosti, kao i smrti bliskih lica.

Pročitajte više >

Povrede u javnom prevozu

Najbrži način do

Maksimalne naplate štete

1

Stručna procena štete

  • Štetu na vozilu procenjuje veštak mašinske struke
  • Štetu nastalu usled povreda veštak medicinske struke
  • Umanjenu zaradu veštak ekonomske struke itd.

Tim saradnika advokatse kancelarije obezbeđuje da šteta bude stručno i adekvatno procenjena.

2

Uspešno rešavanje slučaja

Naplata štete vrši se od osiguranja sa kojim lice koje je odgovorno za saobraćajni udes ima zaključen ugovor o osiguranju tj. polisu. 

Oštećeni ima pravo da naplati štetu i u slučaju da drugo vozilo učesnik u udesu nije registrovano, kao i u slučaju da se radi o vozilima stranih registarskih oznaka ili u slučaju oštećenja vozila na parkingu.

3

Fer naplata

Angažovanjem advokata obezbeđujete sebi maksimalnu naplatu svih vidova štete bez vašeg ličnog angažovanja, uz potpunu sigurnost da ćete vaša prava i interesi u potpunosti biti zadovoljeni.

Naše usluge naplaćujemo procentualnim iznosom od ukupno isplaćene odštete.

 

Najčešća pitanja

Saznajte sve o vašim pravima na naplatu štete. Pročitajte odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Naplata štete vrši se od osiguranja sa kojim lice koje je odgovorno za
saobraćajni udes ima zaključen ugovor o osiguranju tj. polisu. Dakle, oštećeni ne naplaćuje svoju štetu od drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi, već od njegovog osiguranja.

Pre nego što se izvrši naplata štete, potrebno je izvršiti njenu procenu
kako bi ista u potpunosti bila naplaćena. Procenu štete, u zavisnosti od
njene vrste, vrše stručna lica različite struke – veštaci. Štetu na vozilu procenjuje veštak mašinske struke, štetu nastalu usled povreda veštak medicinske struke, umanjenu zaradu veštak ekonomske struke itd.

Prema aktuelnoj sudskoj praksi, na ime pretrpljenog straha oštećeni imaju pravo na naplatu iznosa od 30.000,00 do 80.000,00 dinara.

Učesnici saobraćajne nezgode imaju pravo da od odgovornog osiguravajućeg društva naplate naknadu štete zbog pretrpljenog straha, čak i ako nisu povređeni, ukoliko je on bio takvog intenziteta i trajanja da opravdava isplatu naknade. Kolikog je intenziteta i trajnja bio strah, procenjuju veštaci medicisnke struke – neuropsihijatri. Tim veštaka saradnika advokatske kancelarije proceniće intenzitet i trajanje straha na adekvatan način.

Društvo za osiguranje je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu tog zahteva, a ukoliko to nije moguće, društvo za osiguranje je dužno da u roku od 90 dana od dana prijema zahteva to utvrdi, i u daljem roku od 14 dana da ispalti štetu.

Učesnik saobraćajne nezgode dužan je da se u roku od 24 časa od nezgode javi lekaru, radi pregleda i dijagnostifikovanja telesnih povreda. Ukoliko to ne učini, postoji rizik da odgovorno osiguranje neće želeti da isplati nastalu štetu, sa obrazloženjem da povrede nisu posledica saobraćajne nezgode. Ukoliko ste učesnik nezgode, a niste bili povređeni, imate pravo na naknadu štete zbog pretrpljenog straha.

Online konsultacije

Advokat Luka Labus

Moderni trendovi onlajn konsultacija pokazali su se kao odličan metod i u advokaturi. Ako vam više odgovara direktan poziv ili poseta kancelariji više informacija pronađite na kontakt stranici.

Logo Labus Law

Pozovite za savet
ili zastupanje.