Sporazum o priznanju krivice

Potpis Luka Labus

Autor:

Advokat Luka Labus

Šta je sporazum o priznanju krivice?

Sporazum o priznanju krivice (u ZKP: sporazum o priznanju krivičnog dela) je pisani sporazum koji zaključuju tužilac i okrivljeni kojim okrivljeni priznaje da je izvršio krivično delo za koje se tereti, i koji sadrži:

 • sporazum sporazum o vrsti, meri ili rasponu kazne ili druge krivične
  sankcije;
 • sporazum o troškovima krivičnog postupka, o oduzimanju imovinske
  koristi pribavljene krivičnim delom i o imovinskopravnom zahtevu,
  ukoliko je podnet;
 • izjavu o odricanju stranaka i branioca od prava na žalbu protiv odluke
  kojom je sud u potpunosti prihvatio sporazum.
Figura-justicije

Da li okrivljeni mora imati advokata prilikom zaključivanja sporazuma?

Da. Da bi se zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela okrivljeni mora imati branioca – advokata.

Kako izgleda procedura zaključenja sporazuma o priznanju krivice?

Procedura zaključenja sporazuma o priznanju krivice obuhvata nekoliko faza:

 • predlaganje zaključenja sporazuma
 • pregovaranje oko elementa sporazuma, kazne i sporednih obaveza
 • zaključenje i potpisivanje samog sporazuma
 • postupak pred sudom

Angažovanjem advokata za krivično pravo obezbeđujete potpunu pravnu sigurnost u pogledupravne valjanosti podnetog predloga kao i tokom čitave procedure zaključenja sporazuma o priznanju krivice.

Ko predlaže a ko odlučuje o sporazumu o priznanju krivice?

Predlog za zaključenje sporazuma o priiznanju krivice najčešće potiče od
okrivljenog ili njegovog branioca, ali u praksi se dešava da takav predlog uputi i tužilaštvo. O sporazumu o priznanju krivice pre potvrđivanja optužnice odlučuje sudija za prethodni postupak, a nakon potvrđivanja optužnice – predsednik veća.

Šta sud može da odluči po pitanju u slučaju sporazuma o priznanju krivice?

Sud može da odbaci sporazum ukoliko ne sadrži sve potrebne podatke ili se okrivljeni ne odazove na ročište, može da sporazum prihvati i donese
osuđujuću presudu ili da sporazum odbije.

Advokat-Luka-Labus-Labus-Law-kancelarija-Travica-Novi-Sad

Da li je moguće izjaviti žalbu protiv presude kojom je sporazum prihvaćen?

Moguće je samo ukoliko:

 • delo koje je predmet optužbe nije krivično delo, a nema uslova za
  primenu mere bezbednosti;
 • je krivično gonjenje zastarelo, ili da je delo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem, ili da postoje druge okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje;
 • nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljeni učinio delo koje je predmet optužbe.

Oblasti prava:

Naknada štete:

Najčitaniji članci

Saznajte sve o vašim pravima

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.