Ugovor o doživotnom izdržavanju

Potpis Luka Labus

Autor:

Advokat Luka Labus

Šta je ugovor o doživotnom izdržavanju?

Ugovor o doživotnom izdržavanju je vrsta ugovora u naslednom pravu kojom se obavezuje primalac izdržavanja (lice koje se izdržava) da na davaoca
izdržavanja (lice koje izdržava) prenese svojinu na tačno određenim stvarima i pravima koje postoje u trenutku zaključenja ugovora, dok se davalac izdržavanja obavezuje da brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Dozivotno-izdrzavanje-ugovor-kod-advokata-Labus-Luke

Da li vam je potreban advokat za zaključenje ove vrste ugovora?

Angažovanjem advokata obezbeđujete potpunu pravnu sigurnost u pogledu
pravne valjanosti ugovora, kako što se tiče forme tako i sadržine, te
sprečavate eventualne sudske postupke koji bi mogli uslediti nakon smrti
primaoca izdržavanja.

Da li je potrebno proveriti zdravstveno stanje primaoca izdržavanja pre zaključenja ugovora?

Iako zakon ne propisuje ovu vrstu obaveze, preporučujemo da se pre zaključivanja ove vrste ugovora izradi medicinsko veštačenje kako bi se
utvrdilo da stranka ispravno rasuđuje i slobodno izražava svoju volju te je potpuno sposobna za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju. Tim
veštaka – saradnika advokatske kancelarije omogućiće potpunu i pravilnu
procenu poslovne sposobnosti stranaka.

Ko može biti davalac a ko primalac izdržavanja?

Davalac izdržavanja može biti fizičko ili pravno lice, dok primalac
izdržavanja može biti jedno ili više fizičkih lica. Moguće je ugovaranje
doživotnog izdržavanja i u korist trećeg lica (npr. primalac izdržavanja
ugovori izdržavanje za sebe, i za svog bračnog druga koji nije potpisnik
ugovora). Lica koja se u okviru svojih zanimanja staraju o primaocu
izdržavanja (npr. zdravstveni radnici) takođe mogu zaključiti ugovor, uz
prethodnu saglasnost centra za socijalni rad.

Pravo-na-maksimalnu-naknadu-stete-advokat-Labus-Luka-Novi-Sad

Koje su obaveze davaoca izdržavanja?

Obaveze davaoca izdržavanja po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju
ogledaju se u obezbeđivanju stanovanja, hrane, odeće, obuće, negu u slučaju bolesti i starosti, troškove lečenja i obezbeđivanje svakodnevnih potrepština.

Da li davalac izdržavanja odgovara za dugove primaoca izdržavanja?

Davalac izdržavanja nije naslednik, te on ne može da odgovara za obaveze
primaoca izdržavanja, osim ukoliko je to predviđeno ugovorom o doživotnom izdržavanju.

Kako se zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju?

Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključuje se u pisanoj formi i mora biti overen (solemnizovan) u propisanoj proceduri od strane javnog beležnika.

Labus-advokat-Labus-Law

Da li imovina koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ulazi u zaostavštinu?

Ne. Iz imovine koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ne mogu se namiriti naslednici primaoca izdržavanja.

Da li je moguće raskinuti ugovor o doživotnom izdržavanju?

Ugovor o doživotnom izdržavanju može se raskinuti – jednostrano ili sporazumno.

Oblasti prava:

Naknada štete:

Najčitaniji članci

Saznajte sve o vašim pravima na naplatu štete

Logo Labus Law

Pozovite nas za savet
i zastupanje.

Kratke okvirne konsultacije se ne naplaćuju.